ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Дійсний від 01 березня 2022 року

Цей Договір, в якому Приватне підприємство «ММ плюс», код ЄДРПОУ 32408817, адреса місцезнаходження: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, 36а, в особі директора – Угрин Мирона Мироновича, (надалі – Виконавець), з одного боку, та будь-яка фізична особа-підприємець, фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб.  

Договір є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцем договір купівлі-продажу Товарів.

Реєстрація Покупця на сайті Інтернет-магазину означає повне і беззастережне прийняття договору.

Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Покупців. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Покупці приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

1.1. «Продавець» – Приватне підприємство «ММ плюс», адреса місцезнаходження: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Пасічна, 36а.

1.2. «Покупець» – фізична/юридична особа,  що відвідала сайт Інтернет - магазину та виявила намір придбати Товар.

1.3. «Договір» - це Договір на замовлення, купівлю-продаж та доставку товарів, зразок якого розміщений на сайті Інтернету - магазину.

1.4. «Акцепт» – надання Покупцем повної та безумовної згоди на пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на сайті Інтернет - магазину, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

1.5. «Замовлення» – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

1.6. «Товар» – Медичні вироби, засоби гігієни та інші товари які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на сайті Інтернет-магазину.

1.7. Сайт Інтернет-магазину - web-сайт, який належить Продавцю та має адресу в мережі Інтернет https://mm-plus.net, за допомогою якого Покупець має можливість здійснити покупку бажаного товару.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір регулює порядок доступу Покупця до інформації, що розміщується на сайті Інтернет - магазину, порядок використання сайту Інтернет-магазину, а також можливість передачі таких Товарів Користувачеві.

2.2. В порядку та на умовах визначених цим Договором продавець зобов’язується передати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором, отримати Товар та сплатити Покупцю його вартість.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Клієнт самостійно оформлює Замовлення на Веб-сайті https://mm-plus.net шляхом додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки «Зареєструватися», або зробивши замовлення за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://mm-plus.net.

3.2. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем, коли після  належного оформлення замовлення оператор кол-центру Продавця у телефонному режимі зв’яжеться із Покупцем та підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення.

3.3. У випадку, якщо оператор кол-центру Продавця не підтвердить Покупцю про прийняття відповідного замовлення в роботу, таке замовлення слід вважати неоформленим та таке замовлення не підлягає виконанню Продавцем.

3.4. Інтернет - магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження.

3.5. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні замовлення.

3.6. Продавець зобов’язується надати Покупцю усю інформацію, що пов’язана з Товарами, оформленням та виконанням замовлення, та є необхідною для здійснення вибору Товару та оформлення замовлення.

 

4. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет - магазині, здійснюється кур’єром у зоні доставки Інтернет - магазину, або шляхом самостійного вивозу із місця видачі замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем за вказаним ним при замовленні номером телефону, замовлення вважається анульованим.

4.2. Режим роботи Продавця та час доставки вказуються на сайті Інтернет - магазину.

4.3. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставин, що склалися не з вини Продавця.

4.4. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.

4.5. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження чи втрати переходять до Покупця з моменту передачі йому Товару.

4.6. Моментом отримання Товару Покупцем підтверджує підписання (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку і т.д.) або фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття Товару. При отриманні Товару Покупець зобов'язується перевірити Товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту  https://mm-plus.net. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту  https://mm-plus.net.

5.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

5.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або

5.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

5.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

5.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

 

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту  https://mm-plus.net та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору.

6.2. Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику рахунок (інвойс) та квитанцію про оплату Послуг.

6.3. Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

9.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

9.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку на загальних підставах за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

9.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

9.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://mm-plus.net. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://mm-plus.net, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

9.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

9.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.

9.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

9.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

9.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Приватне підприємство «ММ плюс»

79038 м. Львів, вул. Пасічна, 36а

Тел. 032-251-20-39, 097-750-77-20

Код ЄДРПОУ 32408817

п/р UA703052990000026009021005055

в АТ КБ «Приватбанк»

МФО 325321

ІПН 324088113064

Номер свідоцтва 18080724

Платник податку на загальних підставах

Директор Угрин М. М.

Діє на підставі статуту

 

Телефон: +380977507720

E-mail: info@mm-plus.net

  • Реєстрація

Створіть свій акаунт